Diversiteit & Betrokkenheid

Alle thema’s

Klimaatverandering zal de grootste uitdaging worden voor juist onze jongeren. De keuzes die nu worden gemaakt beïnvloeden de toekomst, en daarmee ook direct ónze toekomst. Het beleid van waterschap Noorderzijlvest moet ook rekening houden met jongeren en studenten. De landelijke tendens van verjonging in de politiek moet worden doorgetrokken naar de waterschappen.

Diversiteit in de waterschappen

Op dit moment ligt de gemiddelde leeftijd in het bestuur van de waterschappen boven de 60 jaar, ook is de man-vrouwverhouding 72-28% (Staat van Bestuur 2020, Ministerie BZK). Het beleid van het waterschap gaat over ons allemaal, dus willen wij ook dat dit beleid ons allemaal representeert.   Student & Water pleit daarom voor radicale verjonging, en dan niet via pseudo-posities zoals een jongerenbestuurder. We willen de ongebalanceerde man-vrouwverhouding aanpakken, luisteren naar de perspectieven van verschillende stakeholders en de samenwerkingen tussen organisaties bevorderen.

Wat willen we doen?

 • Een zetel in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest
 • Onze achterban mee laten denken over ons beleid en het beleid van waterschap Noorderzijlvest

Betrokkenheid

Om de betrokkenheid van zoveel mogelijk jongeren te realiseren, wil Student & Water zich focussen op de samenwerking met MBO-, HBO- en WO-studenten. De stad Groningen bezit veel kennis en potentie vanwege de aanwezigheid van verschillende onderwijsinstellingen (zoals de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool). We willen de potentie van onze studenten gebruiken. Naast studenten willen we ook de betrokkenheid bij andere groepen jongeren vergroten.

Door samenwerking met kennisinstellingen kunnen we ook mogelijke innovaties of nieuwe technieken introduceren. Pak lokale problematiek aan met lokale oplossingen vanuit kennisnetwerken en betrek hierbij de kennisinstellingen, bedrijven en overheid.

Introduceer en vernieuw het waterschap door jongeren en studenten al vroeg mee te nemen in het denken over de uitdagingen die er voor Noorderzijlvest liggen.

Wat willen we doen?

 • Betrokkenheid creëren onder jongeren in het algemeen. We zouden bijvoorbeeld graag gastlessen maatschappijleer willen geven op middelbare scholen om te vertellen over de waterschappen en de thema’s die voor jongeren interessant zijn.
 • Samenwerken met de kennisinstellingen (MBO/HBO/WO-studenten)

Internationale studenten

Naast Nederlandse inwoners hebben ook internationale studenten/inwoners, die (legaal) in Nederland woonachtig zijn, stemrecht bij de waterschapsverkiezingen. Over het algemeen weet deze groep niet dat ze dit recht hebben, terwijl zij ook waterschapsbelasting betalen. Wij focussen ons daarom op de bewustwording van alle internationale inwoners van het waterschap, met name de jongeren. Waterschap Noorderzijlvest is op dit moment maar beperkt toegankelijk voor inwoners van het waterschap die geen Nederlands spreken. De website van het waterschap en de verkiezingsprogramma’s van de partijen zijn alleen in het Nederlands beschikbaar, zonder Engelse vertaling. Student & Water wil dat het waterschap en haar informatievoorziening beter toegankelijk wordt voor internationale inwoners

Wat willen we doen?

 • Toegankelijkheid vergroten door de website van waterschap Noorderzijlvest in het Engels te vertalen
 • Andere partijen oproepen om hun verkiezingsprogramma’s ook in het Engels te publiceren

Bewustwording & verantwoordelijkheid

Inwoners van het waterschap Noorderzijlvest hebben over het algemeen weinig idee bij wat het waterschap voor hen kan doen en vice versa. Student & Water wil zich inzetten om bewustwording over slim watergebruik, vervuiling en onze verantwoordelijkheid te vergroten. Mensen weten wat bodemdaling of klimaatverandering is, maar hoe kunnen we daar zelf wat tegen doen met de hulp van het waterschap?

Vergroening van de stedelijke gebieden, waaronder woonwijken, is belangrijk om weerbaar te zijn voor bijvoorbeeld heftige regenval of extreme hitte. Steden als Haarlem en Gorinchem hebben bijvoorbeeld campagnes opgezet om hun wijken te vergroenen, waarbij inwoners de instrumenten krijgen om dit zelf te doen. Momenteel zijn er in verschillende gemeenten subsidies of leningen voor groene initiatieven beschikbaar. Wij willen, naast het aanbieden van de subsidies, dat er een specifieke campagne voor wordt opgezet om onze bewoners hierover te informeren.

Wat willen we doen?

 • Inwoners van het waterschap de mogelijkheid geven om via subsidies hun eigen wijk te vergroenen
 • In samenwerking met de provincies en gemeenten een informatiecampagne opzetten om inwoners te activeren

Organisatorische herindeling waterschappen

Veel verantwoordelijkheden en taken rondom de watersector zijn verdeeld over de gemeente en de waterschappen. Hierdoor komen initiatieven en innovatie moeilijk op gang. Daarnaast wordt regelmatig de verantwoordelijkheid doorgeschoven. We willen de positionering van de waterschappen ten opzichte van gemeenten en provincies verbeteren, zodat de rijke expertise van de waterschappen hier meer tot zijn recht komt. Ook moet het makkelijker worden om landelijke discussies te voeren over waterschapsbelastingen en prijsmechanismen voor (grote) vervuilers.

Wat willen we doen?

 • Duidelijke positionering van de Waterschappen ten opzichte van andere organen.
 • De samenwerking tussen het waterschap en de provincies, gemeenten en de overheid verbeteren.
 • Meer ruimte creëren voor landelijke discussies over vervuiling en de toekomstbestendigheid van de waterschappen